Zanshin, Shotokan Karate en Ryukyu Kobujutsu Vereniging VlissingenHet Huishoudelijke Reglement

Naam en Doelstelling

Leden

Contributie gelden

Algemeen

Het Bestuur

Commissies

Trainers / Leraren

De trainingen

Examens

Wedstrijden

Dojo regelement

Slotbepaling

 

Artikel 0

Het Huishoudelijke Reglement samen met de Statuten van deVereniging alsmede de in het Huishoudelijke Reglement genoemde overige reglementen vormen de leidraad voor de Vereniging, hieraan dienen zowel de bestuurders van de vereniging als de leden van de vereniging zich te houden. Veranderingen in een van de voorgaand genoemde documenten dienen zowel door het Bestuur, de Technische Commissie als de Algemene Ledenvergadering te worden goedgekeurd met uitzondering van de examenreglementen en de wedstrijdreglementen, deze worden uitsluitend door de Technische Commissie opgesteld en eventueel veranderd.


Naam en Doelstelling

TOP  

Artikel 1

 

1a        De naam van de vereniging is Zanshin, Shotokan Karate en Ryukyu Kobujutsu Vereniging Vlissingen.

 

1b        Het doel van de vereniging is het beoefenen, het in stand houden en het verbreiden van het shotokan karate en en het ryukyu kobujutsu. Dit geschiedt door het verzorgen van trainingen, het geven van stages, het deelnemen of organiseren van wedstrijden en het houden van en begeleiden naar examens van de betreffende sport.

 

1c        De vereniging is aangesloten bij de KBN, welke zorgt draagt voor het organiseren van karatewedstrijden en -danexamens. Daarnaast is de vereniging ook aangemeld bij de Shotokan Belangen Vereniging, deze stichting neemt ook karatedanexamens af, volgens de door de KBN gestelde eisen. Voorwaarde voor deelname aan de door deze instellingen georganiseerde activiteiten kan zijn dat de leden zich ook persoonlijk bij deze bond, stichting of vereniging moeten aansluiten alvorens te mogen deelnemen. De vereniging op haar beurt verzorgt de inschrijving van de leden bij deze instellingen.

 

1d        De vereniging werkt in principe op non-profit basis.

 

1e        De vereniging stimuleert de leden zoveel mogelijk tot het bijwonen van extra trainingen en stages. In sommige gevallen kan het bestuur besluiten om  geheel of gedeeltelijk bij te dragen in de onkosten.

            Hieronder vallen dan de volgende zaken:

§         reiskosten

§         toegangsgelden

 

1f         De vereniging probeert nationale- en internationale kontakten te onderhouden met andere verenigingen.

 

1g        De vereniging kent zowel een logo als een embleem.


Leden

 

Top 

Artikel 2

 

2          De vereniging kent:

§         Actieve leden

§         Actieve jeugdleden

§         Aspirant-leden

§         Commissieleden

§         Donateurs

§         Ereleden

§         Trainers/leraren

§         Assistenttrainers

§         Bestuursleden

§         Secretariaat

 

2a        In principe kan iedereen lid worden van de vereniging. Er geldt echter een minimumleeftijd van 6 jaar.

 

2b        Actieve (jeugd)leden betalen contributiegelden voor het lidmaatschap. Zij worden in de gelegenheid gesteld om reguliere trainingen van de vereniging te volgen volgens een vastgesteld schema. Hiernaast zijn zij vrij om deel te nemen aan overige, door de vereniging georganiseerde evenementen (zoals bijvoorbeeld examens, wedstrijden, stages); dit al dan niet tegen een eventuele bijdrage.

 

2c        Actieve leden zijn zij, die gedurende een periode van minimaal 1 jaar, lid zijn van de vereniging en daarvoor contributiegelden hebben betaald. Daarnaast geldt, dat actieve leden minimaal 12 jaar oud zijn. Actieve leden hebben volledige zeggenschap in de Algemene Ledenvergadering.

 

2d        Actieve jeugdleden zijn zij, die gedurende een periode van minimaal 1 jaar lid zijn van de vereniging, daarvoor contributiegelden hebben voldaan en jonger zijn dan 12 jaar. Deze leden zelf hebben geen zeggenschap in de Algemene Ledenvergadering, maar de ouders cq verzorgers van deze leden wel.

 

2e        Aspirant-leden zijn zij, die nog geen volledig jaar lid zijn van de vereniging. Zij betalen de normale contributiegelden, afgezien van de eerste vier trainingen die gevolg worden, deze zijn gratis. Deze leden hebben geen zeggenschap in de Algemene Ledenvergadering. Het lidmaatschap van een aspirant-lid kan tijdens het eerste jaar worden opgezegd door het bestuur zonder opgaaf van reden. Indien er geen sprake is van opzegging van het lidmaatschap door het bestuur gaat de status van aspirant lid automatisch over in actief (jeugd)lid.

 

2f         Commissieleden zijn actieve leden, die op vrijwillige basis, door het bestuur zijn aangesteld in een commissie. Zij betalen echter de normaal geldende contributiegelden.

 

2g        Donateurs steunen de vereniging financieel, zij betalen de vereniging een donatie van minimaal 12,50 € per jaar. Donateurs hebben niet het recht om aan trainingen deel te nemen, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt en zij hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 

2h        Ereleden zijn zij, die op grond van de bepalingen, zoals opgenomen in de statuten, deze status hebben verkregen op voordracht van het bestuur of een van de commissies. Ereleden worden echter door de voorzitter van het bestuur benoemd. Zij zijn niet verplicht contributiegelden te betalen en zij zijn vrij om aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen.

            Tot op heden zijn de volgende ereleden door het Bestuur geïnstalleerd:

§         Shihan Wim van de Leur, Bergen op Zoom.

 

2i         Trainers/leraren, zijn zij, die door de Technische Commissie zijn aangesteld om trainingen te verzorgen voor de leden van de vereniging. Trainers worden geacht om op regelmatige en van te voren vastgestelde tijden aanwezig te zijn. Hiervoor ontvangen zij echter geen vergoeding (in welke vorm dan ook) van de vereniging. Zij zijn niet verplicht om contributiegelden te voldoen. Actieve leden die sporadisch lesgeven worden niet aangemerkt als trainers. Een trainer dient minimaal in het bezit te zijn van de 2e dangraad in de betreffende budosport.

 

2h        Indien een lid betrokken is bij een crimineel feit, kan dit betreffende lid geroyeerd worden door het bestuur.

 

2i         Leden worden geacht binnen een jaar lid te worden van de KBN.

 

2j         Assistent trainers zijn zij die op regelmatige basis de lessen van de trainers ondersteunen of bij diens afwezigheid vervangen. Assistent trainers worden aangesteld door de Technische Commissie. Zij dienen minimaal in het bezit te zijn van een 1e Dangraad van de betreffende discipline.


 

Contributiegelden

Top 

Artikel 3          

  

3          Contributiegelden worden door de penningmeester geïnd en zijn bestemd om de activiteiten van de vereniging te bekostigen, hieronder wordt verstaan: zaalhuur, aanschaf materiaal, kosten voor stages, kosten voor wedstrijden etc. Primair geldt dat de contributiegelden indirect terugvloeien naar de leden.

 

3a        Alle leden betalen contributie met uitzondering van:        

§         Bestuursleden

§         Ereleden

§         Trainers/leraren

 

3b        De hoogte van de contributiegelden wordt jaarlijks door het bestuur bepaald.

 

3c        Betaling van de contributiegelden geeft recht op deelname aan de reguliere trainingen van de vereniging en aan deelname aan de overige activiteiten van de vereniging, dit eventueel tegen extra vergoeding, bijvoorbeeld examens.

 

3d        De hoogte van de contributiegelden is afhankelijk van de leeftijd van het lid.

            Er worden 4 categorieën gehanteerd:

§         6-11 jaar

§         12-15 jaar

§         16-17 jaar

§         18 jaar en ouder.

            Indien de contributiegelden voldaan worden aan de zaal, zal hiervoor een apart

            tarief gehanteerd worden.

 

3e        Indien een persoon langer dan 5 jaar, maar korter dan 10 jaar  lid is van de vereniging, dan geldt een korting op de maandelijkse contributiegelden van 1,13 €. Indien een persoon langer dan 10 jaar lid is, dan geldt er een korting van 2,27€ op de maandelijkse contributiegelden.

 

3f         Er geldt een korting op de totale contributiegelden van 15 % indien er sprake is  van 2 leden die afkomstig zijn uit hetzelfde gezin en woonachtig zijn op hetzelfde adres. Indien er drie leden of meer zijn, afkomstig zijn uit hetzelfde gezin, dan geldt er een korting van 30 % op de totale contributie gelden.

 

3g        Voor studenten die via een studentensportvereniging lid worden van de  vereniging gelden speciale tarieven voor de contributiegelden.

 

3h        Voor leden die een 1e Dan of hoger bezitten, geldt een extra korting op de maandelijkse contributiegelden van 1,13 €.

 

3i         De kortingsregelingen, zoals beschreven in artikel 3, zijn alleen van toepassing indien betaling van de contributiegelden geschiedt, voor of op de eerste training van de nieuwe maand.

 

3j         Betalingen van contributiegelden geschieden, per maand, per kwartaal of per jaar, bij voorkeur via een bankoverschrijving, t.g.v. Zanshin, of anders contant bij de penningmeester.

 

3k        Indien er een contributie achterstand is van 2 maanden, kan deelname aan verenigingsactiviteiten worden ontzegd.

 

3l         Indien er een contributie achterstand is van 4 maanden kan het lid worden geroyeerd door het bestuur, en zal er een gerechtelijke procedure worden gestart, waarvan de kosten worden verhaald op het betreffende lid, om de gelden alsnog te innen.

 

3m       Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan bij de penningmeester.

 

3n        Bij verzuimde lessen dienen contributiegelden te worden doorbetaald.

  

3o        Alleen bij ernstige ziekte of ongeval en mits tijdig gemeld bij de penningmeester kan vrijstelling van contributiegelden voor een bepaalde periode worden verkregen.

 

3p        Voor assistent trainers wordt het contributie bedrag gesteld op 4,50 €.


Algemeen

Top 

Artikel 4

 

  

4a        Een ieder is vrij om zich aan te melden als aspirant-lid van de vereniging.

    

4b        Het bestuur heeft het recht om (aspirant)leden te weigeren of te royeren indien er sprake is van een strafblad of het plegen van een strafrechtelijk feit, zoals omschreven in de wet.

 

4c        Leden die op welke wijze dan ook lijden aan een besmettelijke ziekte(n) dienen dit te melden aan de trainer of dienen zich te onthouden van deelname aan de trainingen.

  

4d        De hoogte van de contributiegelden, de trainingsschema’s voor de verschillende groepen en de locaties van de trainingen worden ruim van te voren door het bestuur aan de leden kenbaar gemaakt, door middel van een nieuwsbrief.

 

4e        Het bestuur is verplicht om discreet om te gaan met gegevens van leden.

 

4f         Het bestuur houdt de leden op de hoogte van stages, wedstrijden, examens en andere activiteiten, al dan niet door de vereniging zelf georganiseerd, via een agenda, die maandelijks door het Secretariaat wordt opgesteld en uitgedeeld aan de leden.

 


Het Bestuur

 Top

Artikel 5

 

5a        Binnen het bestuur is plaats voor minimaal 3 en maximaal 5 personen.

 

5b        Bij alle stemmingen geldt dat er zowel binnen het bestuur als binnen de algemene ledenvergadering een meerderheid moet zijn van minimaal twee-derde van de aanwezige stemgerechtigde personen.

 

5c        Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

 

5d        Het bestuur vergadert 1 keer per half jaar of zoveel meer als dat zij nodig acht.

 

5e        De voorzitter geeft leiding aan de totale vereniging. Hij draagt zorg voor de naleving van de bepalingen. Zoals opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Hij kan 1 of meerdere taken delegeren. Hij zorgt ervoor dat er minimaal 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering wordt belegd. Hij is de spreekbuis namens de vereniging.

 

5f         De secretaris is belast met het voeren van de administratie van de vereniging. Hij draagt zorg voor de notulen van de vergaderingen. Hij behoudt van ieder ingekomen en verzonden stuk een afschrift. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. Hij draagt tevens zorg voor het jaarverslag van de vereniging in samenwerking met de penningmeester. Eventueel kunnen taken worden gedelegeerd aan het Secretariaat.

 

5g        De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij draagt zorg voor de inning van de contributiegelden en de eventuele donaties. Hij houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij alleen verricht betalingen uit de verenigingskas. Uitgaven dienen alleen gedaan te worden indien er een behoorlijke kwitantie overlegd kan worden. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende rekeningen, worden door hem belegd overeenkomstig de, door het bestuur gestelde, regels. Op de algemene ledenvergadering brengt de penningmeester financieel verslag uit over zijn beheer. Hij is gehouden aan het bestuur en de eventueel daartoe bevoegde commissie inzage te geven in de boeken en alle bescheiden en hierbij zijn volledige medewerking te verlenen. Hij houdt een ledenlijst bij, uit welke de aard van elk lidmaatschap moet blijken. Hij verzorgt de inschrijving van alle nieuwe leden.

 

5h        Het bestuur is gemachtigd om commissies aan te stellen, echter niet om deze te ontbinden.

 

5i         Het bestuur is gemachtigd om aspirant-leden een andere status te verlenen, of om aspirant-leden binnen de gestelde periode van 1 jaar het lidmaatschap en daarmee deelname aan iedere verenigingsactiviteit te ontzeggen.

  

5j         Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributiegelden, de trainingstijden en -locaties.

 

5k        Het bestuur beheert de roerende zaken die bij de vereniging in eigendom of bewaring zijn.

 

5l         Het bestuur is gemachtigd om ereleden te benoemen.

 

5m       Leden van de Technische Commissie zijn gemachtigd om Bestuursvergaderingen bij te wonen.

  

5n        Het Bestuur wordt in haar taak ondersteund door het  Secretariaat.

            De taken van het Secretariaat bestaan voornamelijk uit:

§         ondersteuning van Secretaris m.b.t. Notuleren

§         ondersteuning van Penningmeester, het secretariaat verzorgt de ledenadministratie en draagt zorg voor de incassobetalingen

§         Het Secretariaat verzorgt de uitgave van de Shimbun.

§         Het Secretariaat verzorgt de uitgave van de maandelijkse Verenigingsagenda.


 

Commissies.

Top 

Artikel 6

 

Het bestuur kan commissies instellen om de voortgang van de vereniging te waarborgen. Iedere commissie heeft zijn eigen bestuur.

 

6a        De vereniging kent de volgende commissies:

§      Technische Commissie (max. 5 personen)

§      Kascommissie (max. 3 personen)

§      Wedstrijdcommissie (max. 3 personen)

§      Het Secretariaat

           Eventueel in te stellen commissies zijn:

§      Evenementen commissie: deze commissie heeft ten doelstelling het organiseren van evenementen buiten om de reguliere trainingen en examens.

 

6b        Commissies overleggen met het dagelijkse bestuur, indien een van beide partijen daarom verzoekt. Indien er over bepaalde zaken geen compromis gesloten kan worden, zal hierover gestemd worden op de algemene ledenvergadering.

 

6c        Een commissie kan een bijzondere ledenvergadering uitroepen, maar moet hierbij wel het bestuur inlichten.

 

6d        De technische commissie draagt zorg voor alle zaken die direct met de kwaliteit van de trainingen gerelateerd zijn.

            Dat wil zeggen:

§         Het aanstellen van trainers

§         Het aanstellen van assistent trainers           

§         Het verzorgen van de lessen

§         Het houden van examens

§         Het organiseren van wedstrijden i.s.m. de wedstrijdcommissie

§         Het voordragen van leden voor kyu- en danexamens

§         Het voordragen van leden voor wedstrijddeelname i.s.m. de wedstrijdcommissie

§         Het organiseren van stages i.s.m. het bestuur

§         Het opstellen van het examenreglement

§         Het opstellen van het wedstrijdreglement

            Beslissingen en reglementen die opgesteld zijn door de technische commissie zijn bindend, voor zowel de leden, andere commissies als het bestuur.

            De technische commissie is niet verplicht een schema van aftreden te hanteren.

            De technische commissie kan maximaal uit 5 personen bestaan.

            Leden van de Technische Commissie zijn gerechtigd om deel te nemen aan Bestuursvergaderingen.


6e        De kascommissie wordt elk jaar door het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering opnieuw benoemd. Deze commissie kan maximaal uit 3 personen bestaan. Deze commissie heeft als doelstelling om de verenigingskas minimaal 1 maal per jaar te controleren en hierover verslag uit te brengen in de eerst volgende belegde Algemene Ledenvergadering. Het bestuur reserveert hiervoor ruimte in de agenda van de Algemene Ledenvergadering.

 

6f         De leden van de wedstrijdcommissie worden door het bestuur in overleg met de leden van de Technische Commissie benoemd. Deze commissie heeft de volgende taak:

§         Het organiseren van clubwedstrijden.

§         Het organiseren van oefenwedstrijden.

§         Het voordragen van leden voor deelname aan wedstrijden i.s.m. de Technische Commissie.

§         Het organiseren van deelname van leden aan wedstrijden.

§         Het organiseren van vervoer van leden naar wedstrijden.

De leden van de ze commissie zijn niet verplicht een schema van aftreden te hanteren.

 

6g        Commissies zijn gemachtigd om leden als ereleden voor te dragen bij het bestuur.

           


Trainers/leraren

Top 

Artikel 7

 

7          In principe worden alle reguliere trainingen verzorgd door trainers/leraren, die door de vereniging daartoe aangesteld zijn. Zij dragen zorg voor het zo goed mogelijk verlopen van een training en voor de trainingsstof. Dit laatste dient in overleg met de andere trainers/leraren te geschieden. Leden die sporadisch lesgeven worden niet aangemerkt als leraar of trainer.

 

7a        Trainers/leraren worden aangesteld door de commissie technische zaken. Of indien deze commissie niet bestaat door het bestuur. Een trainer/leraar kan alleen uit deze functie ontslagen worden indien daarvoor een twee derde meerderheidstemmen wordt gehaald binnen de algemene ledenvergadering.

 

7b        Een trainer/leraar dient minimaal in het bezit te zijn van de tweede dan in de betreffende budosport. Hij draagt echter zelf zorg voor de verplichte verdere ontwikkeling van zichzelf op karate- of budo  technisch gebied, om zodoende de kwaliteit en het niveau van zijn lessen te waarborgen.

 

7c        Trainers/leraren bepalen onderling welke er gedurende de lessen gegeven wordt.

 

7d        Zij hebben het recht om personen te weigeren of weg te sturen uit een les, of om personen deelname aan een examen te ontzeggen, indien daarvoor een gegronde reden is.

 

7e        Een trainer/leraar zorgt ervoor dat de etiquette tijdens de trainingen worden opgevolgd.

 

7f         Trainers/leraren kunnen tijdens hun activiteiten ondersteund worden door

            assistenttrainers. Ook bij afwezigheid van de trainers kunnen deze

            assistenttrainers de reguliere lessen overnemen.

 

7g        Cursussengelden voor trainers worden door de vereniging vergoed, mits het      bestuur goedkeuring verleend voor deelname aan de betreffende cursus.

 

7h        De volgende trainers zijn door de vereniging aangesteld:

§         Ronald Willems

§         Maarten van Bloois

  

7i         De volgende assistent trainers zijn door de vereniging aangesteld:

§         Cees van Haveren

§          


De trainingen

Top 

Artikel 8

           

8          De trainingen zullen op van te voren door het bestuur vastgestelde tijden en locaties plaatsvinden. De lesgroepen zullen worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën en eventueel in graduaties van de leden.

 

8a        De inhoud van de trainingen worden bepaald door de leraren/trainers, maar de grote lijnen worden gezet door de leden van de technische commissie.

 

8b        Toegang tot de trainingen kan door het bestuur of de trainer ontzegd worden. Dit geldt voor leden en voor toeschouwers.   

 

8c        Tijdens de trainingen dient een ieder zich aan de geldende dojo-etiquette te houden.

 

8d        Op christelijke- en nationale feestdagen worden er geen lessen, stages of trainingen georganiseerd door de vereniging.

 

8e        In korte vakanties, voorjaars-, herfst- en kerstvakanties, vervallen de jeugdtrainingen. Deze leden zijn dan echter gedurende die periode wel welkom op de latere trainingen.

 

8f         In principe bepalen de trainers in onderling overleg welke personen in welke groep geplaatst worden. Als uitgangspunt geldt:

§         leden tot 13 jaar en onder de 1,50 m worden in de juniorengroep geplaatst.


Examens

Top 

Artikel 9

 

9          Voor karateka’s worden er in verenigingverband 2 maal per jaar examens gehouden voor graden van af  7e kyu tot en met 1e kyu, onder auspiciën van een daartoe bevoegd persoon. Voor kobudokai’s geldt dat dit maar 1 keer per jaar het geval is. Hogere examens worden landelijk afgenomen door een daartoe bevoegde en erkende instelling naar eigen keuze.

 

9a        Om aan een examen te mogen deelnemen moeten er een minimaal aantal trainingen gevolgd zijn. Elke gevolgde training, ook stages, geldt als 1 punt. Om aan een examen te mogen deelnemen dienen er sinds het vorige examen minimaal 18 punten te zijn behaald. De leraar houdt deze punten bij.

 

9b        Tot en met de groene band (5ekyu) is de eis genoemd in 9a gesteld op 14 trainingen, deze bepaling geldt ook voor alle jeugdleden.

 

9c        Examens worden afgenomen door de trainers\leraren, echter onder toeziend oog van een onafhankelijk maar daartoe bevoegd persoon.

 

9d        Exameneisen zijn per graad vastgesteld en worden gehanteerd ter beoordeling van de kandidaat. Na het examen krijgt de kandidaat direct de uitslag te horen en in geval van een positieve uitslag een getuigschrift.

 

9e        Voor examens geldt een extra bijdrage.

 

9f         Herexamens zijn ongeveer 10 weken na het examen, hiervoor behoeft niet extra betaald te worden. Om hieraan te mogen deelnemen moeten minimaal 8 punten behaald zijn sinds het examen waarvoor de kandidaat gezakt is.

 

9h        De data waarop de examens gepland zijn, worden ruim van te voren bekend gemaakt. Examens voor de 7e tot en met de 1e kyu vinden plaats tijdens de reguliere trainingen.

 

9i         Voor examens vanaf 1e Dan dient een verzoek van de kandidaat te worden ingediend bij de trainer\leraar, die op zijn beurt deze persoon kan voordragen. Voor deze examens dienen extra trainingen gevolgd te worden.

 

9j         De exameneisen die gesteld worden voor de kyugraden en de dangraden zijn vastgelegd in het examenreglement. Dit reglement is opgesteld door de technische commissie en voldoet aan de nationale en internationale eisen.


Wedstrijden

 Top

Artikel 10

 

10a      Indien mogelijk en bij voldoende animo kunnen er wedstrijden, al dan niet in verenigingsverband  georganiseerd cq bezocht worden door de vereniging. Hiervoor dienen dan echter de nationaal en internationaal geldende regels gehanteerd te worden. Deelname aan deze wedstrijden is geheel vrijblijvend en op eigen risico.

 

10b      De organisatie van clubwedstrijden gebeurt door de wedstrijdcommissie en de technische commissie.

  

10c      Deelname aan clubwedstrijden is in principe vrij voor elk lid van de vereniging, indien hij of zij aan de gestelde eisen voldoet.

            Eisen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

§         verklaring dat er geen medisch bezwaren voor deelname zijn

§         in het bezit zijn van een bepaalde kyu- of dangraad

  

10d      Tijdens clubwedstrijden is het wedstrijd reglement zoals opgesteld door de KBN van toepassing, voor zowel de kata- als de kumite wedstrijden.

 

10e      Deelname aan wedstrijden die niet door de vereniging worden georganiseerd, wordt gestimuleerd door de vereniging. Dit kan worden gedaan in de vorm van tegemoetkoming in de reis- of deelnamekosten van de betreffende wedstrijden.

            De wedstrijdcommissie neemt de overkoepelende organisatie van deelname, vervoer en tegemoetkoming op zich en overlegd hierover met zowel het bestuur als de technische commissie.

 


Het dojo reglement.

Top

Artikel 11

 

11        Tijdens de trainingen gelden er gedragsregels, Het niet opvolgen van deze regels kan als gevolg hebben dat een lid de toegang tot de training wordt ontzegd of dat een lid uit de les wordt verwijderd.

 

11a      Het lid dient zich te houden aan de etiquette en dient de aanwijzingen van de trainer\leraar op te volgen.

 

11b      De les wordt op tijd begonnen en men dient op tijd aanwezig te zijn. In de dojo heerst rust.

  

11c      Nieuwelingen zijn de eerste maand niet verplicht om een karate-gi te dragen maar na deze periode wel.

 

11d      De leerling heeft korte nagels aan handen en voeten, een schoon lichaam en een schoon pak. Mensen met besmettelijke aandoeningen dienen dit voor de les te melden.

 

11e      De band moet correct geknoopt zijn.

 

11f       Het dragen van sieraden, evenals het nuttigen van snoep of kauwgum is niet toegestaan.

  

11g      Niemand verlaat de dojo zonder toestemming van de trainer\leraar.

 

11h      De leraar wordt aangesproken met sensei, tenzij deze anders bepaalt/toestaat.

  

11i       Men groet de dojo bij het betreden en het verlaten hiervan.

 

11j       Als de les wordt begonnen of beëindigd wordt er gegroet op de volgende wijze:

§      Alle leerlingen gaan tegenover de sensei staan gerangschikt in graduatie met de hielen naast elkaar en de armen langs het lichaam.

§      De sensei gaat eerst zitten daarna de sempai na het commando seisa gaat de rest van de groep zitten op volgorde van graduatie

§      Eerst wordt de linker en daarna de rechterknie op de grond gezet.

§      Op het commando mokuso sluit men de ogen

§      Op het commando mokuso-yame opent men de ogen.

§      Daarna geeft de sempai het commando sensei-ni-rei en men groet de sensei

§      Vervolgens groet men de groep op het commando otagai-ni-rei

§      De sensei gaat staan. Vervolgens de sempai. Op het commando geratsu gaat de rest van de groep staan op volgorde van graduatie, waarbij eerst het rechter- en daarna het linkerbeen neergeplaatst wordt.

§      Als iedereen staat volgt nog een staande groet.

 

11k      Bij begin en eind van een oefenpartij groeten de leerlingen elkaar.

  

11l       Men mag een uitnodiging voor een trainingspartij van een hoger gegradueerde niet afslaan.

 

11m     Er wordt respectvol omgegaan met pakken, banden, wapens etc.

 

11n      Er wordt pas een wapen van iemand anders gepakt na diens toestemming.


 

 

 


De slotbepaling

Top 

Artikel 12

 

In alle zaken, waarin dit reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

De Algemene Ledenvergadering kan in sommige gevallen dispensatie verlenen mits er in diezelfde Algemene Ledenvergadering voor het bewuste geval een twee-derde meerderheid aan stemmen  wordt verkregen en mits een en ander niet in strijd is met de wet of met de statuten van de vereniging.

 

Ieder lid van de vereniging wordt geacht de bepalingen in het huishoudelijke reglement en de statuten te kennen.

 

Aldus vastgesteld door het Bestuur en de Technische Commissie tijdens de Algemene Ledenvergadering op:

 


 

 

 

 Namens het Bestuur

Voorzitter                                            Penningmeester                                Secretaris

 

M. van Bloois                                        R. Willems                                         

 

 

Namens de Technische Commissie

 

Voorzitter                                            Penningmeester                                Lid

 

M. van Bloois                                                        R. Willems                                                            Saveria Merandi