Exameneisen per 1 januari 2003
                                               Naar SOKN-pagina

Kyugraden

Graad

Kleur band

Examenstof

 

Wit

Bo: Kihon (5, 5, 5)

5e kyu

Geel

Bo: Shuji no sho
Bo: 10 basis kumite

4e kyu

Oranje

Bo: 15 doorlopende kumite
Bo: Shuji no sho (Verklaring en aanvullende kumite)

3e kyu

Groen

Sai: hoe te gebruiken
Sai: Tsukenshitahaku
Sai: 9 basis kumite
Sai: Renzoku kumite
Sai: Tsukenshitahaku (Verlaring en aanvullende kumite)

2e kyu

Blauw

Tonfa: hoe te gebruiken
Tonfa: Hamahiga
Tonfa: 10 basis kumite
Tonfa: Renzoku kumite
Tonfa: Hamahiga (Verlaring en aanvullende kumite)

1e kyu

Bruin

Nunchaku: hoe te gebruiken
Nunchaku: Renshu Sho
Nunchaku: 12 basis kumite
Nunchaku: Renshu Sho (Verlaring en aanvullende kumite)
Bo: Shuji no dai

Dangraden

1e dan

Zwart

Bo: Shuji uitgebreide bunkai kumite
Sai: Hamahiga
Sai: Hamahiga (Verklaring en aanvullende kumite)
Sai: Uitgebreide bunkai kumite
Kama: Hoe te gebruiken
Kama: Tozan
Kama: 10 basis kumite
Kama: Tozen (Verklaring en aanvullende kumite)

2e dan

Zwart

Bo: Sakugawa no sho
Bo: Sakugawa no dai
Bo: Sakugawa uitgebreide bunkai kumite
Sai: Chatanyara
Sai: Chatanyara (Verklaring en aanvullende kumite)
Tonfa: uitgebreide bunkai kumite
Nunchaku: uitgebreide bunkai kumite
Tekko: Hoe te gebruiken
Tekko: Maezato
Tekko: 10 basis kumite
Tekko: Maezato (Verklaring en aanvullende kumite)

3e dan

Zwart

Bo: Soeishi no sho
Bo: Soeishi no dai
Bo: Soeishi uitgebreide bunkai kumite
Bo: Sueyoshi
Bo: Sueyoshi bunkai kumite
Sai: Tawata
Sai: Tawata (Verklaring en aanvullende kumite)
Kama: Renzoku kumite
Kama: uitgebreide bunkai kumite
Tekko: Renzoku kumite
Tekko: Maezato bunkai kumite

4e dan

Zwart

Tinbe
gyaku hazushi basis

5e dan

Zwart

Surujin
gyaku hazushi (praktisch gebruik)